3.ročník grantového programu Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým APPA

BÚRAME BARIÉRY 2019 – 2020

Od nášho vzniku považujeme v Nadácii ZSE za dôležité prispievať svojím konaním k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život. Naším dlhodobým cieľom je preto podporovať iniciatívy a projekty, ktoré majú ambíciu motivovať komunitu, v ktorej pôsobia.

V spolupráci s občianskym združením Asociácia pomoci postihnutým – APPA máme za sebou dva úspešné ročníky grantového programu Búrame bariéry. Od roku 2009 APPA pomáha svojim členom zlepšovať kvalitu života, podporuje začleňovanie zdravotne znevýhodneným do spoločnosti a rodinám pomáha so získavaním financií predovšetkým na rehabilitácie, zdravotné pomôcky, lieky, špeciálne operácie, bezbariérové riešenia domov a bytov. Prostredníctvom programu Búrame bariéry spoločne podporujeme organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením. V priebehu ostatných dvoch rokov sme podporili 15 projektov, ktorým sa podarilo vyzbierať vyše 42 tis. eur. Tie boli v plnej výške použité primárne na úhradu rehabilitácií, nákup zdravotných pomôcok a liekov v prospech vybraných členov klubu APPA.

Pozitívna spätná väzba organizátorov podporených podujatí aj širokej verejnosti nás inšpirovala a motivovala ku zmene. Aby sme mohli podporiť ešte viac projektov, v treťom ročníku programu sa bude možné do programu zapojiť až v troch kolách.

Kto sa mohol uchádzať o podporu a podmienky programu

V grantovom programe Búrame bariéry podporíme kultúrne, športové, spoločenské a iné charitatívne podujatia, ktoré zorganizujú v prospech ľudí s telesným postihnutím:

  • Jednotlivci – fyzické osoby
  • Neformálne skupiny – rodina, priatelia, miestna komunita
  • Občianske združenia alebo neziskové organizácie

Podmienkou pre získanie finančného príspevku je miesto realizácie na území západného Slovenska, v distribučnej oblasti ZSE.

O podporu sa môžu uchádzať zdravotne postihnutí jednotlivci a skupiny, ich rodinní príslušníci, známi, priatelia, všetci, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a potrebujú získať finančné prostriedky na rehabilitácie, úhradu liekov, kompenzačné a zdravotné pomôcky, na úhradu za bezbariérové riešenie bytových priestorov a ostatných potrieb súvisiacich so zlepšením ich kvality života.

Podmienky pre získanie podpory z grantového programu Búrame bariéry

  • Realizácia podujatia bude pod záštitou primátora/starostu mesta/obce alebo jednej známej osobnosti zo spoločenského, kultúrneho alebo športového života z mesta alebo kraja
  • Členstvo v klube APPA

Finančná podpora vo výške do 1 000 EUR je určená na organizačné a technické zabezpečenie charitatívneho podujatia. Odborným garantom programu je Asociácia pomoci postihnutým APPA, ktorá grantový program zároveň aj administruje. Pri organizovaní charitatívneho podujatia bude zástupca APPA k dispozícii pri príprave, realizácii ako aj medializácii podujatia.

Postup pri predkladaní žiadosti a hodnotiace kritériá

Žiadosti sa predkladajú vyplnením online formulára, ktorý nájdete nižšie

Pre podrobné informácie o podmienkach programu a možnostiach grantovej podpory je vám k dispozícii programová manažérka z občianskeho združenia APPA, PhDr. Ľudovíta Chmelárová na tel. čísle 0905 991 901 alebo na mailovej adrese chmelarova@appa.sk.

Hodnotiaca komisia je zložená zo zástupcov Asociácie pomoci postihnutým APPA a Nadácie ZSE.  Pri hodnotení sa bude pozornosť venovať prioritne:

  • realizovateľnosť a originalita podujatia
  • finančná efektívnosť a potenciál úspešnej zbierky
  • zapojenie miestnej komunity
  • sociálna odkázanosť

Časový harmonogram grantového programu

Jesenné kolo

19. august 2019Vyhlásenie programu
15. september 2019Uzávierka predkladania žiadostí
1. október 2019 – 31. január 2020Realizácia charitatívnych podujatí

Jarné kolo

1. január 2020Vyhlásenie programu
22. január 2020Uzávierka predkladania žiadostí
1. február – 30. apríl 2020Realizácia charitatívnych podujatí

Letné kolo

1. apríl 2020Vyhlásenie programu
22. apríl 2020Uzávierka predkladania žiadostí
1. máj – 30. jún 2020Realizácia charitatívnych podujatí

Registrácia do grantového programu

Základné informácie o predkladateľovi žiadosti