3. ročník projektu Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým – APPA

Búrame bariéry 2019 – 2020

Búrame bariéry

Od nášho vzniku považujeme v Nadácii ZSE za dôležité prispievať svojím konaním k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život. Naším dlhodobým cieľom je preto podporovať iniciatívy a projekty, ktoré majú ambíciu motivovať komunitu, v ktorej pôsobia.

V spolupráci s občianskym združením APPA máme za sebou dva úspešné ročníky grantového programu Búrame bariéry. Od roku 2009 APPA pomáha svojim členom zlepšovať kvalitu života, podporuje začleňovanie zdravotne znevýhodneným do spoločnosti a rodinám pomáha so získavaním financií predovšetkým na rehabilitácie, zdravotné pomôcky, lieky, špeciálne operácie, bezbariérové riešenia domov a bytov. Prostredníctvom programu Búrame bariéry spoločne podporujeme organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením. V priebehu ostatných dvoch rokov sme podporili 15 projektov, ktorým sa podarilo vyzbierať vyše 42 tis. eur. Tie boli v plnej výške použité primárne na úhradu rehabilitácií, nákup zdravotných pomôcok a liekov v prospech vybraných členov klubu APPA.

Pozitívna spätná väzba organizátorov podporených podujatí aj širokej verejnosti nás inšpirovala a motivovala ku zmene. Aby sme mohli podporiť ešte viac projektov, v treťom ročníku programu sa bude možné do programu zapojiť až v troch kolách.

 • Partner projektu

Nadácia ZSE

Žiadosť do projektu

Žiadosti sa predkladajú vyplnením online formulára, po prihlásení alebo registrácii do Klubu APPA. Formulár nájdete v záložke „Projekty“

Pre podrobné informácie o podmienkach programu a možnostiach grantovej podpory je vám k dispozícii programová manažérka z APPA, PhDr. Ľudovíta Chmelárová na tel. čísle 0905 991 901 alebo na mailovej adrese chmelarova@appa.sk.

Hodnotiaca komisia je zložená zo zástupcov Asociácie pomoci postihnutým APPA a Nadácie ZSE. Pri hodnotení sa bude pozornosť venovať prioritne:

 • realizovateľnosť a originalita podujatia
 • finančná efektívnosť a potenciál úspešnej zbierky
 • zapojenie miestnej komunity
 • sociálna odkázanosť

Detail projektu

Kto sa môže uchádzať o podporu

V grantovom programe Búrame bariéry podporíme kultúrne, športové, spoločenské a iné charitatívne podujatia, ktoré zorganizujú v prospech ľudí s telesným postihnutím:

 • Jednotlivci – fyzické osoby

 • Neformálne skupiny – rodina, priatelia, miestna komunita

 • Občianske združenia alebo neziskové organizácie

Podmienky pre získanie podpory

O podporu sa môžu uchádzať zdravotne postihnutí jednotlivci a skupiny, ich rodinní príslušníci, známi, priatelia, všetci, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a potrebujú získať finančné prostriedky na rehabilitácie, úhradu liekov, kompenzačné a zdravotné pomôcky, na úhradu za bezbariérové riešenie bytových priestorov a ostatných potrieb súvisiacich so zlepšením ich kvality života.

 • Miesto realizácie

  Podmienkou pre získanie finančného príspevku je miesto realizácie na území západného Slovenska, v distribučnej oblasti ZSE.

 • Záštita

  Realizácia podujatia bude pod záštitou primátora/starostu mesta/obce alebo jednej známej osobnosti zo spoločenského, kultúrneho alebo športového života z mesta alebo kraja.

 • Klub APPA

  Podmienkou je stať sa členom Klubu APPA.

Finančná podpora vo výške do 1 000 EUR je určená na organizačné a technické zabezpečenie charitatívneho podujatia. Odborným garantom programu je Asociácia pomoci postihnutým APPA, ktorá grantový program zároveň aj administruje. Pri organizovaní charitatívneho podujatia bude zástupca APPA k dispozícii pri príprave, realizácii ako aj medializácii podujatia.

Harmonogram projektu

Jesenné kolo

19. august 2019Vyhlásenie programu
15. september 2019Uzávierka predkladania žiadostí
1. október 2019 – 31. január 2020Realizácia charitatívnych podujatí

Jarné kolo

1. január 2020Vyhlásenie programu
22. január 2020Uzávierka predkladania žiadostí
od 1. februára 2020Realizácia charitatívnych podujatí

Letné kolo

1. máj 2020Vyhlásenie programu
Do odvolaniaUzávierka predkladania žiadostí
1. júl – 31. október 2020Realizácia charitatívnych podujatí