Grantový program Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým APPA

BÚRAME BARIÉRY

V Nadácii ZSE považujeme za dôležité prispievať svojím konaním k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život. Naším dlhodobým cieľom je preto podporovať iniciatívy a projekty, ktoré majú ambíciu aktivovať komunitu, v ktorej pôsobia. Už druhý rok v rámci grantového programu Rozprúdime regióny podporujeme realizáciu kultúrnych, spoločenských, športových a iných podujatí, ktoré prispejú k utužovaniu medziľudských vzťahov, zaktivizujú komunitu a prinášajúce spestrenie a zábavu do našich miest a obcí.

V tomto roku sme sa v spolupráci Asociáciou pomoci postihnutým APPA  rozhodli rozšíriť našu podporu a chceme zaktivizovať miestne komunity na pomoc ľuďom s postihnutím, ktorí žijú medzi nami. V grantovom programe Búrame bariéry podporíme organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých výťažok bude použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením.

APPA je odborným garantom programu a administruje grantový program.

Kto sa môže uchádzať o podporu a podmienky programu

V grantovom programe Búrame bariéry podporíme kultúrne, športové, spoločenské a iné charitatívne podujatia, ktoré zorganizujú v prospech ľudí s postihnutím:

 • Jednotlivci – fyzické osoby,
 • Neformálne skupiny – rodina, priatelia, miestna komunita,
 • Občianske združenia alebo neziskové organizácie

Charitatívne podujatia majú miesto realizácie na území západného Slovenska.

O podporu sa môžu uchádzať zdravotne postihnutí jednotlivci a skupiny, ich rodinní príslušníci, známi, priatelia, všetci, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a potrebujú získať finančné prostriedky na rehabilitácie, úhradu liekov, kompenzačné a zdravotné pomôcky, na úhradu za bezbariérové riešenie bytových priestorov a ostatných potrieb súvisiacich so zlepšením ich kvality života.

Podmienky pre získanie podpory z grantového programu Búrame bariéry

 • Realizácia podujatia bude pod záštitou primátora/starostu mesta/obce alebo známej osobnosti zo spoločenského, kultúrneho alebo športového života z mesta alebo kraja

Finančná podpora vo výške do 1 000 eur je určená na organizačné a technické zabezpečenie charitatívneho podujatia. Pri organizovaní charitatívneho podujatia bude k dispozícii zástupca Asociácie pomoci postihnutým APPA, ktorý pomôže s prípravou a organizáciou podujatia ako aj s medializáciou.

Časový harmonogram grantového programu

11. 10. 2017 Vyhlásenie výzvy
21. 11. 2017 Uzávierka predkladania žiadostí
do 4. 12. 2017 Zverejnenie výsledkov
30. 11. 2017 – 30. 8. 2018 Realizácia charitatívnych podujatí

Postup pri predkladaní žiadosti a hodnotiace kritériá

 1. Žiadosti sa predkladajú vyplnením formulára, ktorý je k dispozícii nižšie.
 2. Pre podrobné informácie o podmienkach programu a možnostiach grantovej podpory je vám k dispozícii projektová manažérka z APPA, Ľudovíta Chmelárová na tel. čísle 0905 991 901 alebo na mailovej adrese chmelarova@appa.sk.
 3. Hodnotiaca komisia je zložená zo zástupcov Asociácie pomoci postihnutým APPA a Nadácie ZSE.  Pri hodnotení sa bude pozornosť venovať prioritne:
 • realizovateľnosť  a originalita podujatia
 • finančná efektívnosť a potenciál úspešnej zbierky
 • zapojenie miestnej komunity
 • sociálna odkázanosť