Grantový program

O krok vpred 2021

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a preto podporuje aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím alebo dlhodobo chorých. Zámerom programu je aj naďalej podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, najmä jednotlivcov postihnutých neurologickými poruchami pohybového aparátu: predčasne narodené deti, detská mozgová obrna, skleróza multiplex, stavy po úrazoch, deti a dospelí s diagnózou spinálna svalová atrofia SMA /typ I.,II.,III.,IV./ a pacienti po cievnej mozgovej príhode.

V snahe zefektívniť našu pomoc v tomto roku otvárame v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA grantový program O krok vpred.

Ciele projektu

 • prispieť k skvalitneniu života detí a dospelých so zdravotným postihnutím;
 • umožniť sociálne znevýhodneným jednotlivcom absolvovať špeciálne rehabilitácie podľa ich vlastného výberu;
 • podporiť liečebné a rehabilitačné pobyty, ktoré pomôžu jednotlivcom so zmyslovým, telesným alebo mentálnym znevýhodnením zlepšiť ich situáciu.

Komu je program určený

Žiadosti o podporu môžu predkladať jednotlivci – fyzické osoby elektronicky, ktorí majú záujem absolvovať špeciálne rehabilitácie:

 • jednotlivec – fyzická osoba
 • jednotlivec – rodič dieťaťa

Výška finančnej podpory

Celková suma určená na prerozdelenie je 60 000 EUR. Jeden žiadateľ môže získať príspevok na špeciálne rehabilitácie podľa vlastného výberu do maximálnej výšky 2 000 EUR. Príspevok je možné použiť len na financovanie rehabilitačného pobytu, terapie a procedúr súvisiacich s daným rehabilitačným programom. Príspevok sa nevzťahuje na platby za služby súvisiace s pobytom, ako sú náklady na ubytovanie, cestovné, stravné a pod.

 • Partner projektu

Ako prihlásiť projekt

Jediná možnosť ako prihlásiť a predložiť váš projekt je prostredníctvom elektronického formulára na: https://nadaciaspp.egrant.sk/, preto prosíme nič neposielajte vytlačené poštou. Venujte dostatočnú pozornosť jeho správnemu vyplneniu, aby sme od vás získali všetky potrebné informácie. Finálnu verziu projektu si môžete uložiť vo formáte PDF, alebo vytlačiť. Po finálnom odoslaní už nie je možné vo vašom projekte nič meniť ani dopĺňať. Všetko je potrebné zrealizovať najneskôr do termínu uzávierky t. j. do 11. októbra 2021, do 24.00 h.

Otázky v elektronickom formulári pokrývajú tieto oblasti:
1. Základné údaje o predkladateľovi a pre koho je projekt určený.
2. Detailnejší popis situácie.
3. Výber konkrétneho rehabilitačného strediska.
4. Celkový príjem rodiny, počet členov.
5. Požadovaná suma podpory.
6. Zhrnutie žiadosti

Kontakt a prípadné otázky k predkladaniu žiadostí

Konzultácie vám radi poskytneme na:

Detail projektu

Zmluvné podmienky finančného príspevku

Nadácia SPP uzatvorí zmluvu o spolupráci s APPA. Vybraným žiadateľom bude liečebný program uhradený priamo v APPA. Príjemcom finančného príspevku bude APPA.

Kritéria hodnotenia projektov

 • Skvalitnenie života starostlivosti o ľudí so zdravotným postihnutím – pomoc vybraným jednotlivcom so zmyslovým, telesným alebo mentálnym znevýhodnením.
 • Sociálna situácia v rodine.
 • Realizovateľnosť projektu – plánované aktivity projektu sú za daných podmienok realizovateľné.
 • Finančná efektivita projektu – požadované prostriedky sú v priamej nadväznosti na aktivity projektu, navrhovaný rozpočet zohľadňuje efektívne krytie nákladov, jednotlivé položky rozpočtu sú nevyhnutné pre realizáciu rehabilitačného pobytu.

Vybraní partneri na rehabilitácie v APPA

 • AXIS International Rehabilitation Center – Piešťany
 • Centrum Svetielko – Bratislava, Trenčín, Prešov
 • Centrum Liberta – Košice
 • Ceremina – Šúrovce
 • Hendi Centrum – Piešťany
 • Ja sám – Hlohovec
 • Physio Canis, o.z. – Žilina
 • Possibilitas – Piešťany
 • R1 – centrum intenzívnej terapie – Banská Bystrica
 • Rehab Klinik – Bratislava
 • Slovenský Červený kríž – Košice
 • Adeli Medical Center – Piešťany

Harmonogram projektu

21. septembra 2021Vyhlásenie programu, zverejnenie informácií a podmienok grantového programu bude na stránke: www.nadaciaspp.sk, facebooku Nadácia SPP a na stránke APPA, facebooku APPA a instagrame APPA.
11. októbra 2021, do 24.00 hUzávierka predkladania projektov.
12. októbra – 28. októbra 2021Hodnotenie projektov komisiou, hodnotiaca komisia je zložená zo zástupcov Nadácie SPP a z odborníkov na oblasť pomoci postihnutým. Zoznam vybraných žiadateľov schvaľuje správna rada Nadácie SPP. Posudzovanie predložených žiadostí hodnotiacou komisiou trvá približne 3 týždne.
29. októbra 2021Zverejnenie podporených žiadateľov. Žiadateľ bude o poskytnutí/neposkytnutí príspevku informovaný emailom.
1. novembra 2021 – 30. júna 2022Realizácia podporených projektov.
do 31. júla 2022Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov, poskytne a vyúčtuje APPA.

Registrácia do projektu