Ako dosiahnuť čo najvyššie odškodnenie

z dopravnej nehody, pracovného úrazu a z iného protiprávneho konania

V živote každej osoby sa môže stať udalosť, ktorá poškodí zdravie a vážne naruší každodenný život. Takouto udalosťou môže byť dopravná nehoda, pracovný úraz, choroba z povolania, nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť alebo iné protiprávne konanie tretej osoby, na základe ktorej si poškodený môže žiadať náhradu škody, resp. nemajetkovú ujmu.

Od koho žiadať úhradu škody a na čo mám nárok

Úhradu škody je možné v niektorých prípadoch žiadať nielen od vinníka, ale aj od inej osoby. Spravidla najvýznamnejším a najviac hodnoteným právom poškodeného je nárok na náhradu za poškodenie zdravia (bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia a jeho navýšenie), na preukázanie ktorého je potrebný lekársky/znalecký posudok. Vo vystavenom posudku sa stanoví bodové ohodnotenie, na základe ktorého sa vypočíta peňažná výška nároku. V prípade, ak došlo k usmrteniu rodinného príslušníka, pozostalí príbuzní majú právo na nemajetkovú ujmu v dôsledku prežitých duševných útrap. Ďalšie nároky, potrebné podklady, ako aj určenie zodpovednej osoby závisí od konkrétnej situácie vzniku poškodenia.

Pri poškodení zdravia motorovým vozidlom si môžete uplatniť právo voči komerčnej poisťovni, vinníkovi dopravnej nehody, vlastníkovi/držiteľovi vozidla alebo Slovenskej kancelárii poisťovateľov (napr. ak vozidlo nebolo poistené). Pre uplatnenie svojich práv nie je pre poškodeného nutné, aby bolo trestné/priestupkové konanie súvisiace s dopravnou nehodou právoplatne skončené, no je vhodné mať k dispozícii z konania podklad, ktorý preukazuje zodpovednosť vinníka (napr. uznesenie o vznesení obvinenia alebo znalecký posudok). Poškodený má okrem práva na náhradu škody na zdraví aj právo na ďalšie nároky (napr. nárok na ušlý zisk, stratu na zárobku…). Príbuzní zosnulého majú okrem nároku na nemajetkovú ujmu aj právo na náhradu nákladov súvisiacich s pohrebom usmrteného.

Pri poškodení zdravia, ktoré nastalo v súvislosti s pracovnou činnosťou vykonávanej poškodeným alebo následkom choroby z povolania sa môžu práva uplatniť voči Sociálnej poisťovni alebo zamestnávateľovi. Na uplatnenie si práv z pracovného úrazu voči Sociálnej poisťovni je potrebné, aby zamestnávateľ predložil záznam o pracovnom úraze. Podmienky a potrebné podklady na uplatnenie si nárokov z pracovného úrazu a choroby z povolania sú uvedené na stránke Sociálnej poisťovne.

Ako postupovať

V prvotnom štádiu odporúčame vyriešiť spor mimosúdne tým, že poškodený vyzve povinnú osobu na náhradu škody alebo poskytnutie nemajetkovej ujmy. Ak povinná osoba v primeranej alebo v zákonom stanovenej lehote neposkytne plnenie alebo ho neoprávnene kráti, môže poškodený iniciovať súdne konanie. Poškodený je však povinný preukázať svoj nárok na náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy a zodpovednosť vinníka napr. rozhodnutím orgánu verejnej moci. V prípade eventuálneho neúspechu je riziko, že poškodenému môže byť uložená povinnosť zaplatiť protistrane trovy konania. Zároveň je nárok poškodeného na náhradu škody časovo ohraničený premlčacou dobou. Odporúčame preto poškodenému poradiť sa s advokátom pri vymáhaní nároku na náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy. Čím skôr kontaktuje poškodený advokáta, tým je väčšia pravdepodobnosť vymôcť dôstojné zadosťučinenie.

Čo ponúka naša právna kancelária

  • Naša advokátska kancelária poskytuje profesionálne právne služby poškodeným pri vymáhaní ich nárokov na náhradu škody na zdraví a nemajetkovej ujmy vzniknutej duševnými útrapami, ako aj komplexné právne poradenstvo pri súvisiacich nárokoch.
  • V rámci našich právnych služieb efektívne poskytujeme hájenie záujmov poškodeného pred orgánmi verejnej moci (napr. v trestnom konaní) a zabezpečujeme komunikáciu s osobou povinnou plniť, prípravu návrhov na vypracovanie lekárskych/znaleckých posudkov, komunikáciu s ošetrujúcim lekárom poškodeného, poprípade s inými zdravotníckymi pracovníkmi a znalcami, ktorých stanoviská/posudky sú nevyhnutné pre vyčíslenie nároku.
  • Pri iniciovaní súdneho konania zastupujeme poškodeného počas celého jeho priebehu a vykonávame všetky potrebné právne úkony od prípravy žaloby a vyjadrení, cez účasť na pojednávaniach, až do právoplatného rozhodnutia vo veci.

Tým, ktorí utrpeli ujmu na zdraví alebo v rodine ktorých došlo k úmrtiu blízkej osoby či už z dôvodu dopravnej nehody, pracovného úrazu, choroby z povolania alebo v dôsledku iného protiprávneho konania, sa snažíme vyjsť čo najviac v ústrety, a v ich neľahkej životnej situácii im poskytnúť právne služby bez nutnosti zložiť dopredu peňažnú zálohu.

A.K. JUDr. Jakub Mandelík

Advokátska kancelária
JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o. 

0918 989 352
office@mandelik.sk

www.mandelik.sk

Heydukova 12, 811 08 Bratislava