Nadácia EPH a APPA vyhlasujú druhý ročník grantového programu

Rehabilitáciou za zdravím 2

Nadácia EPH bola založená v roku 2014 spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s., ktorá Nadáciu vníma ako účinný nástroj na podporu a rozvoj občianskej spoločnosti, ako možnosť pomôcť ľuďom v ťažších životných situáciách, a zároveň ako priestor na spoluprácu a partnerstvá pri zmysluplných projektoch. Jej vízia spočíva v rozvoji a ochrane duchovných, kultúrnych, prírodných hodnôt, životného prostredia, podpory vedy, vzdelania, športu a telovýchovy a samozrejme v ochrane zdravia, ľudských práv a iných humanitných cieľov.

Svojimi aktivitami prejavuje Nadácia EPH solidaritu voči znevýhodneným skupinám a aktívne sa snaží riešiť ich situáciu. Činnosti Nadácie ďalej podporujú vzdelávanie, rozvoj vedy, športu či ochranu zdravia.

Nadácia EPH ako partner Asociácie pomoci postihnutým – APPA otvára v poradí druhý grantový program Rehabilitáciou za zdravím, ktorého cieľom je finančná podpora pre členov klubu APPA pri rehabilitácií vo vybraných rehabilitačných strediskách alebo pri zakúpení rehabilitačných pomôcok.

APPA je odborným garantom programu a administruje grantový program Rehabilitáciou za zdravím.

Tento projekt nie je vekovo obmedzený.

Grantový program Rehabilitáciou za zdravím 2 bude v roku 2019 rozdelený na tri výzvy

 • Jarná výzva

  Otvára sa 18. 3. 2019

  Otvára sa 18. 3. 2019

 • Letná výzva

  Otvára sa 1. júla 2019

  Otvára sa 1. júla 2019

 • Jesenná výzva

  Otvára sa 2. septembra 2019

  Otvára sa 2. septembra 2019

Grantový program umožní členom klubu APPA zo sociálne slabších rodín

Absolvovať rehabilitáciu

v partnerských rehabilitačných centrách APPA

 
possibilitas
delfinoterapia

zakúpiť si rehabilitačnú pomôcku

v partnerských firmách APPA

 
possibilitas
delfinoterapia

Podmienky pre získanie podpory z grantového programu

 • Zdravotný stav a vhodnosť pacienta na rehabilitáciu /podľa individuálnych podmienok jednotlivých rehabilitačných centier
 • Slabá sociálna situácia v rodine
 • Členstvo v klube APPA

Postup pri predkladaní žiadostí a hodnotiace kritériá

 1. Žiadosti sa predkladajú vyplnením online formulára.
 2. Pre podrobné informácie o podmienkach programu a možnostiach grantovej podpory je vám k dispozícii programová manažérka z občianskeho združenia APPA, PhDr. Ľudovíta Chmelárová na tel. čísle 0905 991 901 alebo na mailovej adrese chmelarova@appa.sk.
 3. Hodnotiaca komisia je zložená zo zástupcov Asociácie pomoci postihnutým APPA a Nadácie EPH.

Časový harmonogram grantového programu

2. 9. 2019Vyhlásenie výzvy
13. 9. 2019Uzávierka predkladania žiadostí
20. 9. 2019Zverejnenie výsledkov
október-december 2019Realizácia rehabilitačných pobytov, nákup pomôcok

Finančný rozpočet

Celkový finančný príspevok od Nadácie EPH v rámci grantového programu Rehabilitáciou za zdravím II. jarná výzva  je 12.000,-EUR.

Maximálny finančný príspevok pre jedného žiadateľa je 1.000,-EUR.