Slovenský červený kríž – Košice

REHABILITAČNÉ SLUŽBY

Rehabilitačnými službami pomáhame klientom s kombinovaným zdravotným postihnutím a taktiež aj pacientom  s pohybovými ťažkosťami. Pokrývame širokú škálu terapeutických metód, ktoré sú stanovované s ohľadom na najvyššiu účinnosť liečby. Zabezpečujeme služby pre pacientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., zdravotnej poisťovne Union, a.s., zdravotnej poisťovne Dôvera, a.s., ako aj pre samoplatcov.

Poskytujeme:

 • Lekárske a diagnostické vyšetrenie, vstupné, kontrolné a výstupné vyšetrenie s predpisom procedúr, možnosť konzultácie
 • Kinezioterapia
 • Individuálna pohybová liečba, skupinová pohybová liečba
 • SM systém, kondičné cvičenie, výcvik hlbokého stabilizačného systému, balančné cvičenie, cvičenie na náradí a s náčiním, theratrainer
 • Manuálna terapia
 • Mobilizačné techniky, mäkké techniky, postizometrická relaxácia PIR, postizometrická trakcia PIT
 • Mechanoterapia
 • Športová masáž, klasická masáž
 • Prístrojová mechanoterapia
 • Lymfodrenáž, trakcia C a L chrbtice
 • Elektroliečba
 • Jednotlivé druhy prúdov, ultrazvuk, magnetoterapia
 • Oxygenoterapia
 • Fototerapia
 • Bioptron s farebným spektrom, biolaser
 • Termoterapia
 • Termofľaše s prírodným rašelinovým bahnom, infrasauna

Kontakty: +421 948 050 225; fyzio.ke@redcross.sk
Web – rehabilitačné služby: https://redcross.sk/kosice-mesto/fyzio/

REHABILITAČNÁ METÓDA – THERASUIT

V rámci rehabilitačných služieb ponúkame aj Therasuit – individuálny liečebný program, vhodný pre tých, ktorí potrebujú efektívne zlepšiť činnosti CNS. Pomocou unikátnej metódy sa stimulujú a rozvíjajú dôležité funkcie potrebné pre každodenný život.

Prínosy:

 • Poskytuje vonkajšie spevnenie svalov pre stabilizáciu
 • Obnovuje ontogenetický vývoj
 • Normalizuje svalový tonus
 • Zlepšuje koordináciu a rovnováhu
 • Podporuje kontrolu hlavy a trupu
 • Znižuje patologické vzorce
 • Obnovuje nové pohybové vzorce

Indikácie:

 • DMO
 • Spastické postihnutia svalov
 • Svalová hypotónia
 • Pacienti po CMP
 • Pacienti po traumatických poraneniach mozgu a miechy
 • Neuromuskulárne poruchy
 • Ataxia

Program v rozsahu 3-3,5 hodín denne v priebehu štyroch týždňov zahŕňa:

 • Rašelinové zábaly
 • Oxygenoterapiu
 • Neuromobilizáciu
 • Cvičenie v obleku TheraSuit
 • Cvičenie v univerzálnej cvičebnej jednotke (CUJ) Pulley systém
 • Cvičenie v CUJ Spider
 • Záverečnú relaxáciu

Kontakty: +421 948 050 225; fyzio.ke@redcross.sk
Web – Therasuit metóda: https://redcross.sk/kosice-mesto/therasuit/

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SČK ÚzS KOŠICE-MESTO

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb

Forma sociálnej služby: Ambulantná forma

Cieľová skupina: Deti a mladí dospelí s ťažkým zdravotným postihnutím, autizmom

Zabezpečujeme komplexné služby s kapacitou 25 prijímateľov vo veku od štyroch do 32 rokov, a to v pracovných dňoch aj počas prázdnin v čase od 6:30 do 16:00 hod. Pracujeme podľa individuálnych plánov v skupinách s deťmi v predškolskom, školskom veku a mládežou s ťažkým aj kombinovaným zdravotným hendikepom, autizmom. Prijímatelia sociálnej služby môžu absolvovať aj špeciálnu základnú školu priamo v zariadení. V novozrekonštruovaných priestoroch sú bezbariérové slnečné priestory na rôzne druhy činností, denné izby, oddychové zóny, komunikačné priestory so šatňami, kreatívna dielňa, spoločenské miestnosti a relaxačné nádvorie so záhradou, ktoré vytvárajú dostatočný priestor na komplexné služby. Poskytuje ich odborný personál DSS. Počas dňa sa realizujú odborné činnosti – muzikoterapia, biblioterapia, snoezelen, vodná snoezelen, rôzne arteterapeutické techniky (prstomaľba, kresba, jednoduché grafické techniky, práca s hlinou), canisterapia.

 • Voľnočasové aktivity (MDD, karneval, Mikuláš, Deň zdravej výživy…)
 • Externé vychádzky (návštevy ZOO, botanickej záhrady, knižnice, cukrárne, potulky mestom…)
 • Podľa potreby prijímateľa

SLUŽBY:

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • Sociálne poradenstvo – základné aj špecializované
 • Stravovanie
 • Výchova a vzdelávanie
 • Rozvoj pracovných zručností – kondičné, cielené na postihnutú oblasť, zamerané na sebestačnosť
 • Tvorivé dielne pre prijímateľov sociálnych služieb a členov ich rodiny
 • Záujmová a kultúrna činnosť s integráciou prijímateľov sociálnych služieb do každodenných činností

ODBORNÉ ČINNOSTI S PRVKAMI:

 • Snoezelen
 • Biblioterapie – práca s knihou
 • Muzikoterapie (Muzikofiletika)
 • Vodná snoezelen
 • Arteterapeutické techniky

Kontakty: +421 948 552 956; dss.ke@redcross.sk
Web – DSS: https://redcross.sk/kosice-mesto/dss/

ZÁKLADNÉ A ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO

V rámci služieb špecializovaného sociálneho poradenstva bezplatne ponúkame možnosti osobného, telefonického alebo e-mailového sociálneho poradenstva a pomoci. Poskytujeme pomoc a podporu pri ľudí, ktorí sa v tomto neľahkom čase nachádzajú v nepriaznivej životnej situácii, cítia sa ohrození strachom, sociálnou izoláciou, pričom sami nevedia nájsť východisko.

Pomôžeme vám nájsť riešenia vášho problému, ktorý súvisí so zdravotným znevýhodnením či s kompenzáciou dôsledkov ŤZP. Poskytneme vám informácie o sociálnych službách a poradíme, ako postupovať pri ich vybavovaní.

Sme Vám k dispozícii počas pracovných dní v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. v poradni SČK, Komenského 19, Košice alebo na telefónnom čísle: 0903 782 836

Kontakty:+421 903 782 836; poradna.ke@redcross.sk
Web – ŠSP: https://redcross.sk/kosice-mesto/specializovane-socialne-poradenstvo/

 • Informácie o spoločnosti

  V prípade záujmu kontaktujte spoločnosť

Slovenský červený kríž

Ďalšie články partnerov

Konečne iná forma neurorehabilitácie
Školské batohy
Šanca pre deti – terapia zábavnou formou
Spa Rehab Clinic
Medilight biolampa
Axis Medical Center
THOMASHILFEN OCTOPUS
Generis
rehabklinik
Letmo
Ottobock
Generis Bicykle