Všeobecné obchodné podmienky

darcovského portálu appa.sk

Prevádzkovateľ

Asociácia pomoci postihnutým – APPA, občianske združenie
Na medzi 2/A, 831 06 Bratislava
IČO: 42 173 809
DIČ: 2023069620
Bankový účet: SK98 1100 0000 0029 2982 6898
Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, číslo spisu: VVS/1-900/90-33847-1 (ďalej len „APPA“)

Prevádzkovateľ nie je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/ (ďalej aj “Prevadzkovateľ”) a každou osobou, ktorá je Darcom na Webovom sídle Prevádzkovateľa, a ktorá vystupuje v pozícii darcu v zmysle ďalších ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a príslušných zákonov definujúcich darcu, v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Emailový kontakt a telefonický kontakt na Prevádzkovateľa je:
E-mail: info@appa.sk
Tel. č.: +421 33 381 3499

Adresa k zasielaniu písomností, reklamácií, odstúpení od zmlúv a.i. je: Asociácia pomoci postihnutým - APPA, Krajinská cesta 32, 92101 Piešťany, Slovenská republika

Poskytovanie služieb

APPA v rámci poskytovaných Služieb najmä umožňuje Užívateľom užívať Webovú stránku a poskytnúť Dar. APPA nie je zodpovedný a neručí za plnenie povinností Príjemcu, Zakladateľa a ani Darcu, ani za poskytnutie Daru a/alebo náhrady škody spôsobenej Užívateľom a/alebo tretím osobám na základe alebo v súvislosti s plnením práv a povinností vo vzťahu medzi Príjemcom a Zakladateľom na jednej strane a Darcom na strane druhej alebo akýmkoľvek iným vzťahom medzi Užívateľmi a/alebo tretími osobami. APPA si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek z podmienok a kedykoľvek zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť Službu (najmä dostupnosť akejkoľvek funkcie alebo obsahu) uverejnením týchto zmien na Webovej stránke a/alebo v e-mailovom oznámení zaslanom Užívateľom a/alebo iným spôsobom, pričom pokiaľ je to možné, pripojí odôvodnenie s odkazom na konkrétne okolnosti alebo skutočnosti. APPA môže tiež stanoviť obmedzenia určitých funkcií a Služieb alebo obmedziť prístup k niektorým alebo všetkým Službám, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že najmä v prípade závažného a/alebo opakovaného nedodržiavania povinností uvedených v týchto Pravidlách môže APPA kedykoľvek obmedziť alebo znemožniť Užívateľovi prístup na Webovú stránku. Tým nie je dotknuté právo APPA kedykoľvek odvolať takéto obmedzenie, pozastavenie alebo ukončenie niektorých alebo všetkých jeho Služieb.

Práva a povinnosti darcu
Darca je oprávnený:
  • bezplatne a dobrovoľne poskytnúť Dar na základe zverejnenej Kampane, prostredníctvom elektronického platobného systému vedeného APPA; APPA si neúčtuje žiadne poplatky za poskytované služby v rámci Webovej stránky;
  • požiadať o vystavenie uzavretej Darcovskej zmluvy a Dohody o poskytnutí dobrovoľného príspevku
  • bezplatne vyhľadávať a prezerať Kampane
  • bezplatne využívať ďalšie funkcie, ktoré Webová stránka poskytuje Darcom
Darca je povinný:
  • uvádzať presné a pravdivé údaje, najmä v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa. APPA si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od všetkých dohôd s Darcom z dôvodu, že Darca uviedol nepresné, nepravdivé, neúplné alebo neaktuálne údaje a tieto neopravil, nedoplnil, alebo nedoložil v dodatočnej lehote stanovenej APPA
Dobrovoľné príspevky na činnosť APPA

Darca alebo užívateľ môže poskytnúť Dobrovoľný príspevok na prevádzku Webovej stránky, prostredníctvom ktorej APPA poskytuje Služby a fungovanie APPA darcovského portálu. Na tieto Dobrovoľné príspevky sa primerane uplatňujú ustanovenia o darovaní stanovené v § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Dobrovoľné príspevky nie sú vratné.

Podávanie sťažností a podnetov
  • Užívateľ je oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: info@appa.sk.
  • APPA informuje Užívateľa o posúdení podnetu alebo sťažnosti e-mailom zaslaným na e-mail Užívateľa.
  • Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.
Dátum účinnosti: 1. 5 . 2024

Buďte neustále informovaní...

Prečítajte si vždy aktuálne informácie o aktivitách a projektoch APPA priamo vo vašej e-mailovej schránke.

Sledujte nás
Informácie a podpora
Kde nás nájdete?

Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Floreát Ideapark, Krajinská cesta 32
921 01 Piešťany

Fakturačné údaje

Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Na medzi 2/a, 831 06 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 42 173 809 / DIČ: 202 306 9620

Bankové spojenie

Tatra Banka, a.s.
Hodžovo nám. 3, 810 00 Bratislava
BIC / SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK98 1100 0000 0029 2982 6898

Pay by Square

Pomoc je naše poslanie.

© 2009 - 2024 APPA / Všetky práva vyhradené / design & development by eduardjanosik.com

Buďte neustále informovaní...

Prečítajte si vždy aktuálne informácie o aktivitách a projektoch APPA priamo vo vašej e-mailovej schránke.