Ochrana osobných údajov

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Asociácie pomoci postihnutým – APPA, občianske združenie, týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) – ďalej len „Nariadenie“ a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Asociácia pomoci postihnutým – APPA, občianske združenie
Na medzi 2/A, 831 06 Bratislava
IČO: 42 173 809
Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, číslo spisu: VVS/1-900/90-33847-1 (ďalej len „APPA“)

Aké informácie zhromažďujeme?

Spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Základné identifikačné údaje člena Klubu APPA – meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, telefón, e-mail, fotografia.
 • Základné údaje kontaktnej osoby člena klubu APPA – meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefón, e-mail.
Účely spracúvania osobných údajov

Činnosť Klubu Asociácie pomoci postihnutým – APPA súvisiaca so získavaním finančných prostriedkov určených na pomoc členom Klubu APPA, asignácia 2 % z daní, projektové aktivity, verejné zbierky, aktivity na webovej stránke APPA a sociálnych sieťach. Právnym základom spracovávania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.

Vyžívanie dát pre marketingové účely

Pre marketingové účely spracovávame kontaktné údaje, ktoré vyplníte pri prihlásení k odberu noviniek (newsletter), a ktoré využívame na zasielanie oznámení. Snažíme sa, aby vás informácie od nás bavili a boli pre vás inšpiráciou, preto je pre nás dôležité poznať vašu reakciu na tieto oznámenia, a preto si spätnú väzbu od nich uchovávame. Odber našich oznámení môžete kedykoľvek odhlásiť. Po úplnom odhlásení (zo všetkých informačných kanálov) už nebudeme Vaše kontaktné osobné údaje využívať k zasielaniu oznámení. Všetky osobné údaje použité pre marketingové účely uchovávame po dobu 10 rokov.

Ďalšie poskytovanie dát

Vaše osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby a to najmä z vyššie uvedených dôvodov. Všetky nevyhnutné služby ohľadne osobných údajov však nezaisťujeme len vlastnými silami a využívame i služby tretích strán (špecializované spoločnosti).

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaj
 • Zamestnanci APPA
 • Externí spolupracovníci APPA
 • Sponzori APPA
 • Partneri APPA
 • Audítor APPA
 • Právnik APPA
 • Účtovník APPA
 • Spolupracujúce médiá
Ďalej spracovávame vaše osobné údaje v informačných, analytických a marketingových systémoch tretích strán, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre našu činnosť, a to napr.:
 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Google reCAPTCHA
 • Mailchimp
Žiadnej ďalšej tretej strane údaje neposkytujeme za účelom ich ďalšieho spracovania.
Kde dáta uchovávame?
Dáta sú uchovávané na zaheslovaných a antivírusom chránených počítačoch, na internom cloudovom riešení od spoločnosti QNAS, cloudovom riešení Google G Suite a údaje na marketingové účely na serveroch spoločnosti WebSupport a Mailchimp. Zabezpečenie je v plnom súlade s GDPR.
Doba uchovávania osobných údajov
APPA je oprávnená spracovávať osobné údaje dotknutých osôb počas trvania členstva v Klube APPA a až do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práva; osobné údaje sa archivujú v súlade so zákonom o archívnictve a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Spracovávanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len do doby, na ktorú bol súhlas udelený.
Profilovanie
APPA nevykonáva profilovanie.
Práva dotknutej osoby
 • Právo požadovať od APPA prístup k svojim osobným údajom.
 • Právo na opravu osobných údajov.
 • Právo na vymazanie osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov.
 • Právo na prenos svojich osobných údajov.
 • Právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania).
 • Právo podať sťažnosť a návrh na začatie konania dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou potrebnou na registráciu členstva v Klube APPA a dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje.

Uvedené práva dotknutej osoby sú podrobnejšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia a § 19 až § 30 Zákona. Uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť v súlade s Nariadením, Zákonom a inými právnymi predpismi. Voči APPA si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami komunikácie. V prípade, ak dotknutá osoba požiadala ústne o poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá soba preukázala svoju totožnosť.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás môžete kontaktovať e-mailom na info@appa.sk

Používanie súborov cookies, scripts a pixels
Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho zariadenia. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Script je časť programového kódu, ktorý sa používa na správnu a interaktívnu funkciu webových stránok. Tento kód sa spustí na serveri prevádzkovateľa alebo na vašom zariadení.

Pixels je malý, neviditeľný text alebo obrázok na webstránke, ktorý sa používa na monitorovanie návštevnosti webstránky. Aby k tomu mohlo dôjsť, prostredníctvom pixels sa ukladajú rôzne údaje.

Cookies sa delia
 • Technické alebo funkčné cookies – zabezpečujú správne fungovanie webového sídla Prevádzkovateľa a jeho používanie. Tieto cookies sú používané bez súhlasu.
 • Štatistické cookies – Prevádzkovateľ získava štatistiky ohľadom používania svojich webových stránok. Tieto cookies sú používané len so súhlasom.
 • Marketingové / Reklamné cookies – Používané na vytváranie reklamných profilov a obdobných marketingových aktivít. Tieto cookies sú používané len so súhlasom.
Ako kontrolovať súbory cookies

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači alebo v inom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Všetky prevádzkovateľom využívané súbory cookies nájdete na stránke cookieserve.com a to zadaním webovej adresy Prevádzkovateľa https://appa.sk

Buďte neustále informovaní...

Prečítajte si vždy aktuálne informácie o aktivitách a projektoch APPA priamo vo vašej e-mailovej schránke.

Sledujte nás
Informácie a podpora
Kde nás nájdete?

Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Floreát Ideapark, Krajinská cesta 32
921 01 Piešťany

Fakturačné údaje

Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Na medzi 2/a, 831 06 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 42 173 809 / DIČ: 202 306 9620

Bankové spojenie

Tatra Banka, a.s.
Hodžovo nám. 3, 810 00 Bratislava
BIC / SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK98 1100 0000 0029 2982 6898

Pay by Square

Pomoc je naše poslanie.

© 2009 - 2024 APPA / Všetky práva vyhradené / design & development by eduardjanosik.com

Buďte neustále informovaní...

Prečítajte si vždy aktuálne informácie o aktivitách a projektoch APPA priamo vo vašej e-mailovej schránke.