Projekty

O krok vpred 2023 s Nadáciou SPP

Zámerom programu je aj naďalej podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, najmä jednotlivcov postihnutých neurologickými poruchami pohybového aparátu: predčasne narodené deti, detská mozgová obrna, skleróza multiplex, stavy po úrazoch, deti a dospelí s diagnózou spinálna svalová atrofia SMA /typ I.,II.,III.,IV./ a pacienti po cievnej mozgovej príhode. V programe O krok vpred podporíme aj štátnych príslušníkov z Ukrajiny s udeleným dočasným útočiskom, so zdravotným znevýhodnením.

Aktuálny projekt

Detail projektu

Pre koho je projekt určený?

Žiadosti o podporu môžu predkladať jednotlivci – fyzické osoby (s trvalým pobytom na Slovensku), ktorí majú záujem absolvovať špeciálne rehabilitácie:

 • jednotlivec – fyzická osoba,
 • jednotlivec – rodič dieťaťa.

Žiadosti o podporu môžu predkladať jednotlivci (osoby so štatútom dočasného útočiska z Ukrajiny od 24.02.2022), ktorí majú záujem absolvovať špeciálne rehabilitácie:

 • jednotlivec – fyzická osoba,
 • jednotlivec – rodič dieťaťa (alebo iný zákonný zástupca dieťaťa).
Výška podpory

Celková suma určená na prerozdelenie je 60 000 EUR. Jeden žiadateľ môže získať príspevok na špeciálne rehabilitácie podľa vlastného výberu do maximálnej výšky 1 000 EUR. Príspevok je možné použiť len na financovanie rehabilitačného pobytu, terapie a procedúr súvisiacich s daným rehabilitačným programom. Príspevok sa nevzťahuje na platby za služby súvisiace s pobytom, ako sú náklady na ubytovanie, cestovné, stravné a pod.

Podmienky získania podpory

Rehabilitácie je možné absolvovať iba v nižšie uvedených strediskách, z ktorých si vyberiete to zariadenie, ktoré je finančne aj účelovo najvhodnejšie.

 • AXIS International Rehabilitation Center – Piešťany
 • Centrum Svetielko – Bratislava, Trenčín, Prešov
 • Centrum Liberta – Košice
 • Ceremina – Šúrovce
 • Hendi Centrum – Piešťany
 • Physio Canis, o.z. – Žilina
 • Zvierací terapeut – Liptovská Sielnica
 • Levita – Lehnice

Výber rehabilitačného centra je pre pacienta záväzný, zmeny nebudú umožnené po vyhlásení výsledkov. V prípade odmietnutia grantu bude vybraný iný uchádzač/uchádzačka zo zoznamu náhradníkov.

Hodnotiace kritériá
 • Skvalitnenie života starostlivosti o ľudí so zdravotným postihnutím – pomoc vybraným jednotlivcom so zmyslovým, telesným alebo mentálnym znevýhodnením.
 • Sociálna situácia v rodine.
 • Realizovateľnosť projektu – plánované aktivity projektu sú za daných podmienok realizovateľné.
 • Finančná efektivita projektu – požadované prostriedky sú v priamej nadväznosti na aktivity projektu, navrhovaný rozpočet zohľadňuje efektívne krytie nákladov, jednotlivé položky rozpočtu sú nevyhnutné pre realizáciu rehabilitačného pobytu.
Harmonogram projektu
12. októbra 2023

Vyhlásenie programu, zverejnenie informácií a podmienok programu

5. novembra 2023, do 24.00

Uzávierka predkladania projektov

december – jún 2024

Realizácia podporených projektov

Registrácia

Informácia o registrácii
Žiadosti sa podávajú prostredníctvom registračného formulára zverejneného na nadaciaspp.egrant.sk , kde sa žiadateľ musí zaregistrovať v registračnom online systéme.
Registrácia bola ukončená...

Partneri projektu

Nadácia SPP

Nadácia SPP podporuje aktivity a projekty v oblasti ochrany zdravia, kultúry, vzdelania, dobrovoľníctva a regionálneho rozvoja.

Potrebujete poradiť?

Pre podrobné informácie o podmienkach projektu a možnostiach grantovej podpory nás neváhajte kontaktovať.

PhDr. Ľudovíta Chmelárová

Ďalšie projekty

Projekt Poviem ti to inak
Otvorený projekt
Aktuálny projekt
Vzdelávanie
Poviem ti to inak 2024

Vzdelávací víkend pre rodičov detí s poruchou autistického spektra. Ako lepšie porozumieť deťom s poruchou autistického spektra? Ako môže rodič zlepšiť svoj vzťah s dieťaťom s PAS? Ako zabezpečiť vhodnú domácu starostlivosť o dieťa?… Na tieto a ďalšie zvedavé otázky rodičov detí s poruchou autistického spektra budú počas víkendu odpovedať odborníci z oblastí špeciálnej pedagogiky, klinickej psychológie, logopédie a ďalších odvetví zaoberajúcimi sa touto diagnózou.

Pomáhame srdcom s Nadáciou Jozefa Ružičku
Aktuálny projekt
Pomôcky a rehabilitácia
Pomáhame srdcom 2024 s Nadáciou Jozefa Ružičku

Projekt Pomáhame srdcom s Nadáciou Jozefa Ružičku podporil od roku 2019 už 56 členov klubu Asociácie pomoci postihnutým APPA. Aj tento rok projekt podporí najväčších bojovníkov zo súťaže Môj krok vpred s APPA, ktorí sa s nami podelili o svoje pokroky za uplynulý rok. Ďakujeme Nadácií Jozefa Ružičku za spoluprácu.

Energia pre teba 2024 s Nadáciou ZSE
Otvorený projekt
Aktuálny projekt
Šport
Energia pre teba 2024 s Nadáciou ZSE

Nadácia ZSE v spolupráci s APPA pripravujú pokračovanie úspešného programu s charitatívnym rozmerom pod názvom Energia pre teba. Zároveň tento rok bude program Energia pre teba prepojený s jedinečnou prvou slovenskou charitatívnou mobilnou aplikáciou APPkA. Príbeh zdravotne znevýhodneného, pre ktorého bude organizované charitatívne športové podujatie v rámci programu Energia pre teba 2024, bude mať možnosť získať finančný príspevok až do výšky 2 000 € od Nadácie ZSE aj v charitatívnej mobilnej aplikácii APPkA.

Projekt pomáhame pomáhať s Nádaciou VÚB
Aktuálny projekt
Pomôcky a rehabilitácia
Pomáhame pomáhať s Nadáciou VÚB

Asociácia pomoci postihnutým – APPA a Nadácia VÚB otvárajú jedinečný grantový program Pomáhame pomáhať s Nadáciou VÚB, ktorého cieľom je finančná podpora pre členov klubu APPA pri zakúpení zdravotných, rehabilitačných a kompenzačných pomôcok. APPA je odborným garantom programu a administruje grantový program Pomáhame pomáhať s Nadáciou VÚB.

Energia pre teba 2024 s Nadáciou ZSE
Ukončený projekt
Šport
Energia pre teba 2023

Piaty ročník Energia pre teba 2023 bude iný vďaka unikátnemu projektu APPkA_by_APPA, ktorý premieňa pohyb užívateľa na pomoc deťom a dospelým so zdravotným hendikepom. Príbeh zdravotne znevýhodneného, pre ktorého je športové podujatie v rámci Energie pre teba určené bude v deň konania športového podujatia zároveň pridané aj medzi príbehy v charitatívnej mobilnej aplikácii APPkA. Všetci účastníci podujatia budú môcť príbeh v APPke podporiť nielen svojím športovým výkonom priamo na podujatí, ale aj darovaním energie prostredníctvom APPKy.

Buďte neustále informovaní...

Prečítajte si vždy aktuálne informácie o aktivitách a projektoch APPA priamo vo vašej e-mailovej schránke.

Sledujte nás
Kontakt
Kde nás nájdete?

Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Floreát Ideapark, Krajinská cesta 32
921 01 Piešťany

Fakturačné údaje

Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Na medzi 2/a, 831 06 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 42 173 809 / DIČ: 202 306 9620

Bankové spojenie

Tatra Banka, a.s.
Hodžovo nám. 3, 810 00 Bratislava
BIC / SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK98 1100 0000 0029 2982 6898

Pay by Square

Pomoc je naše poslanie.

© 2009 - 2024 APPA / Všetky práva vyhradené / design & development by eduardjanosik.com

Buďte neustále informovaní...

Prečítajte si vždy aktuálne informácie o aktivitách a projektoch APPA priamo vo vašej e-mailovej schránke.