Grantový program Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým APPA

DOSTANEME ŤA DO ŠKOLY

dostaneme ťa do školy ZSE

Podpora vzdelávania patrí v Nadácii ZSE k hlavným prioritám. Systematicky chceme prispievať k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Uvedomujeme si, že na ceste ku kvalitnému vzdelaniu je potrebné prekonať ešte mnoho prekážok. Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí prekonať bariéry, ktoré komplikujú žiakom s postihnutím každodenný život v škole.  Školám chceme dať možnosť vytvoriť priestor na integráciu a spoločné vzdelávanie všetkých detí bez rozdielu.

Nadácia ZSE v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA vyhlasujú grantový program Dostaneme ťa do školy v rámci ktorého získajú vybrané školské zariadenia podporu na vybudovanie bezbariérového riešenia pre svojich žiakov s postihnutím. Finančný príspevok až do výšky 8 000 eur  môže škola získať na vybudovanie stoličkového výťahu alebo schodiskovej plošiny.

APPA je odborným garantom programu a administruje grantový program.

Kto sa môže uchádzať o podporu a podmienky programu

 • Materské školy
 • Základné školy
 • Stredné školy

zriadené na území západného Slovenska, ktoré navštevujú aj žiaci s postihnutím.

Podmienky pre získanie podpory z grantového programu Dostaneme ťa do školy

 • Školské zariadenie poskytuje integrované vzdelávanie minimálne jednému žiakovi s postihnutím alebo plánuje prijať imobilného žiaka.
 • Školské zariadenie plánuje integrovať ďalších žiakov s postihnutím
 • Realizácia projektu bude pod záštitou primátora/starostu mesta/obce
 • Príprava vlastného školského charitatívneho podujatia z ktorého výťažok bude použitý na realizáciu bezbariérového riešenia školy

Celková suma určená na prerozdelenie je 24 000 eur. V 1. ročníku programu majú možnosť 3 školy získať podporu 8 000 eur na realizáciu bezbariérového riešenia.

Časový harmonogram grantového programu

11. 10. 2017 Vyhlásenie výzvy
21. 11. 2017 Uzávierka predkladania žiadostí
do 4.12. 2017 Zverejnenie výsledkov
30. 11. 2017 – 30. 8. 2018 Realizácia bezbariérových riešení na 3 vybraných školách

Postup pri predkladaní žiadosti a hodnotiace kritériá

 1. Predkladateľom je škola, žiadosti sa predkladajú vyplnením formulára, ktorý je k dispozícii nižšie.
 2. Pre podrobné informácie o podmienkach programu a možnostiach grantovej podpory je vám k dispozícii projektová manažérka z APPA, Ľudovíta Chmelárová na tel. čísle 0905 991 901 alebo na mailovej adrese chmelarova@appa.sk.
 3. Jedným z cieľov grantového programu je nielen pomáhať, ale aj učiť, ako si môžu jednotlivci a skupiny pomôcť sami,  jednou z podmienok je v rámci projektu pripraviť a zorganizovať vlastné charitatívne podujatie /športové, kultúrne, spoločenské/, ktorého výťažok pôjde v plnej výške na realizáciu bezbariérového riešenia školského zariadenia. Do tohto procesu by sa mali zapojiť predovšetkým žiaci, triedy a kolektívy v rámci školy.
 4. Hodnotiaca komisia je zložená zo zástupcov Asociácie pomoci postihnutým APPA a Nadácie ZSE. Komisia bude hodnotiť školské zariadenia predovšetkým z hľadiska spôsobilosti poskytovania výučby pre žiakov s telesným postihnutím. Pri hodnotení sa bude pozornosť venovať prioritne:
 • realizovateľnosť projektu
 • finančná efektívnosť
 • zapojenie miestnej komunity (žiaci, učitelia, rodičia, obyvatelia) do realizácie projektu
 • rozšírenie možností integrácie žiakov s postihnutím

Žiadosť o grantový program