V škole na Prokofievovej ulici v Petržalke sa budú pohybovať ľahšie

Nadácia Volkswagen

Stoličkový výťah sprístupní základnú školu deťom s pohybovým obmedzením

  • Nadácia Volkswagen Slovakia slávnostne odovzdala stoličkový výťah Základnej škole Prokofievova v Bratislave

  • Za 2 roky venovala viac ako 50 000 eur na inštaláciu šiestich stoličkových výťahov v základných školách po celom Slovensku

  • Debarierizácia priestorov okrem iného umožňuje žiakom so znevýhodnením navštevovať školy v mieste ich bydliska

BRATISLAVA – Situácia, kedy dieťa nemôže navštevovať základnú školu spolu s rovesníkmi, s ktorými vyrastalo, je ešte stále problémom mnohých slovenských rodín. Dôvodom sú okrem iného chýbajúce bezbariérové úpravy priestorov, čo sťažuje alebo úplne znemožňuje deťom s telesným znevýhodnením prístup do školy a triedy. V rámci grantového programu Vzdelaním k integrácii sa preto Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK) zamerala na financovanie stavebných úprav a inštalácie stoličkových výťahov. Od roku 2019 venovala na tento účel viac ako 50 000 eur a podporila šesť základných škôl v rôznych regiónoch Slovenska. V stredu 16. júna 2021 slávnostne odovzdala stoličkový výťah Základnej škole Prokofievova v Bratislave.

Možnosť dostupného vzdelávania pre každé dieťa je ukotvená aj v  legislatíve, v praxi sa však stále mnohí rodičia stretávajú s prekážkami. Jednou z nich je nevyhovujúce prostredie školy – najmä v starších budovách chýba bezbariérový vchod i prístup do jednotlivých tried. Rozhodli sme sa preto v tomto smere pomôcť a prostredníctvom grantového programu Vzdelaním k integrácii poskytujeme základným školám financie na inštaláciu stoličkových výťahov a ďalšie potrebné úpravy,“ uviedol Sebastian Krapoth, predseda správnej rady Nadácie VW SK a člen predstavenstva VW SK pre personálnu oblasť.

Slávnostné odovzdanie stoličkového výťahu sa uskutočnilo za účasti starostu Mestskej časti Bratislava – Petržalka, Jána Hrčku a  partnera programu Vzdelaním k integrácii, organizácie Asociácia pomoci postihnutým – APPA, ktorá podporuje začleňovanie detí i dospelých s telesným znevýhodnením do života.

Základná škola Prokofievova 5 v Bratislave zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 328 žiakov a dáva priestor aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Osobitne sa venuje zapájaniu žiakov s poruchami autistického spektra, pre ktorých vytvára špecifické vzdelávacie prostredie. V súčasnosti školu navštevuje 22 integrovaných žiakov s rôznym znevýhodnením a 34 žiakov s autizmom bez mentálneho znevýhodnenia. Stoličkový výťah bude aktuálne slúžiť štyrom žiakom s telesným znevýhodnením.

Podpora detí a mladých ľudí so znevýhodnením predstavuje jednu z kľúčových oblastí stratégie Nadácie Volkswagen Slovakia. „Pri nastavovaní našich grantových programov sa snažíme vychádzať z aktuálnych potrieb rodín, škôl i neziskových organizácií. Vnímame, že dostupnosť vzdelávania patrí v súčasnosti k najväčším výzvam spoločnosti. Angažovaní pedagógovia, rodičia i odborníci hovoria o potrebe tak fyzickej debarierizácie priestorov, ako aj o zmene v celkovej klíme škôl, vytváraní inkluzívneho prostredia a odstránení predsudkov verejnosti,“ vyjadrila sa Ľubomíra Repáňová, projektová manažérka Nadácie VW SK pre oblasť podpory ľudí so znevýhodnením.

Reportáž z akcie priniesla TA3 v Dobrých správach. Záznam sa začína v 17. minúte relácie tu:

https://www.ta3.com/relacia/20978/dobre-spravy-z-18-juna