Grantový program

O krok vpred 2023

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a preto podporuje aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím alebo dlhodobo chorých. Zámerom programu je aj naďalej podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, najmä jednotlivcov postihnutých neurologickými poruchami pohybového aparátu: predčasne narodené deti, detská mozgová obrna, skleróza multiplex, stavy po úrazoch, deti a dospelí s diagnózou spinálna svalová atrofia SMA /typ I.,II.,III.,IV./ a pacienti po cievnej mozgovej príhode. V programe O krok vpred podporíme aj štátnych príslušníkov z Ukrajiny s udeleným dočasným útočiskom, so zdravotným znevýhodnením.

V snahe zefektívniť našu pomoc, v tomto roku otvárame, v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA grantový program O krok vpred.

Komu je program určený

Žiadosti o podporu môžu predkladať jednotlivci – fyzické osoby (s trvalým pobytom na Slovensku), ktorí majú záujem absolvovať špeciálne rehabilitácie:

 • jednotlivec – fyzická osoba,
 • jednotlivec – rodič dieťaťa.

Žiadosti o podporu môžu predkladať jednotlivci (osoby so štatútom dočasného útočiska z Ukrajiny od 24.02.2022), ktorí majú záujem absolvovať špeciálne rehabilitácie:

 • jednotlivec – fyzická osoba,
 • jednotlivec – rodič dieťaťa (alebo iný zákonný zástupca dieťaťa).

Výška finančnej podpory

Celková suma určená na prerozdelenie je 60 000 EUR. Jeden žiadateľ môže získať príspevok na špeciálne rehabilitácie podľa vlastného výberu do maximálnej výšky 1 000 EUR. Príspevok je možné použiť len na financovanie rehabilitačného pobytu, terapie a procedúr súvisiacich s daným rehabilitačným programom. Príspevok sa nevzťahuje na platby za služby súvisiace s pobytom, ako sú náklady na ubytovanie, cestovné, stravné a pod.

 • Partner projektu

Ako prihlásiť projekt

Žiadosti sa podávajú prostredníctvom registračného formulára zverejneného na webovej stránke: nadaciaspp.egrant.sk , kde sa žiadateľ musí zaregistrovať v registračnom online systéme.

Kontakt a prípadné otázky k predkladaniu žiadostí

Konzultácie sú poskytované výhradne telefonicky a e-mailom. Konzultácie vám radi poskytneme pri otázkach:

 • všeobecné konzultácie a otázky týkajúce sa posúdenia vhodnosti pacienta/pacientky uchádzajúceho sa o rehabilitačný pobyt vám rada poskytne: PhDr. Ľudovíta Chmelárová, +421 905 991 901, chmelarova@appa.sk
 • otázky týkajúceho sa elektronického systému e-grant vám rada poskytne projektová manažérka Nadácie SPP: RNDr. Beáta Majerníková, PhD., +421 907 987 981, bea@nadaciaspp.sk

Detail projektu

Zmluvné podmienky finančného príspevku

Nadácia SPP uzatvorí zmluvu o spolupráci s APPA. Vybraným žiadateľom bude liečebný program uhradený priamo v APPA. Príjemcom finančného príspevku bude APPA.

Kritéria hodnotenia projektov

 • Skvalitnenie života starostlivosti o ľudí so zdravotným postihnutím – pomoc vybraným jednotlivcom so zmyslovým, telesným alebo mentálnym znevýhodnením.
 • Sociálna situácia v rodine.
 • Realizovateľnosť projektu – plánované aktivity projektu sú za daných podmienok realizovateľné.
 • Finančná efektivita projektu – požadované prostriedky sú v priamej nadväznosti na aktivity projektu, navrhovaný rozpočet zohľadňuje efektívne krytie nákladov, jednotlivé položky rozpočtu sú nevyhnutné pre realizáciu rehabilitačného pobytu.

Vybraní partneri na rehabilitácie v APPA

Rehabilitácie je možné absolvovať iba v nižšie uvedených strediskách, z ktorých si vyberiete to zariadenie, ktoré je finančne aj účelovo najvhodnejšie.

 • AXIS International Rehabilitation Center – Piešťany
 • Centrum Svetielko – Bratislava, Trenčín, Prešov
 • Centrum Liberta – Košice
 • Ceremina – Šúrovce
 • Hendi Centrum – Piešťany
 • Physio Canis, o.z. – Žilina
 • Zvierací terapeut – Liptovská Sielnica
 • Levita – Lehnice

Výber rehabilitačného centra je pre pacienta záväzný, zmeny nebudú umožnené po vyhlásení výsledkov. V prípade odmietnutia grantu bude vybraný iný uchádzač/uchádzačka zo zoznamu náhradníkov.

Harmonogram projektu

12. októbra 2023Vyhlásenie programu, zverejnenie informácií a podmienok programu bude na stránke: www.nadaciaspp.sk, facebooku Nadácia SPP a na stránke APPA, facebooku APPA a instagrame APPA.
5. novembra 2023, do 24.00 hUzávierka predkladania projektov.
december – jún 2024Realizácia podporených projektov.

Registrácia do projektu