Všeobecné zmluvné podmienky medzi Prevádzkovateľom portálu a Darcom

(ďalej len „VZP“)

Definície pojmov

 1. Prevádzkovateľom portálu www.appa.sk je občianske združenie Asociácia pomoci postihnutým – APPA (ďalej len „APPA“), Na medzi 2/A, 831 06 Bratislava, IČO: 42 173 809, DIČ: 2023069620.
 2. Darcom finančných prostriedkov je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár zverejnený Prevádzkovateľom cez internet (ďalej len „Elektronický formulár“), a tým prispeje cez internet ľubovoľnou sumou členom Klubu APPA ale inej osobe, ktorých príbehy sú zverejnené na stránkach www.appa.sk.
 3. Finančný príspevok je poskytnutie ľubovoľnej sumy peňazí zo strany Darcu v prospech Prevádzkovateľa za účelom ich použitia na financovanie potrieb člena Klubu APPA ale inej osoby v súlade so stanovami Prevádzkovateľa.
 4. Člen Klubu APPA je osoba so zdravotným znevýhodnením, ktorej príbeh je zverejnený na stránke www.appa.sk.
 5. Registrácia predstavuje proces registrovania sa Darcu a súčasne akceptovanie týchto VZP zo strany Darcu. Medzi darcom a Prevádzkovateľom sa elektronickým spôsobom zároveň uzatvára Dohoda o poskytnutí finančného príspevku.
 6. Dohoda o poskytnutí finančného príspevku je dohodou, ktorú uzatvára Prevádzkovateľ s Darcom,  a ktorou Darca bezplatne poskytuje Finančný príspevok Prevádzkovateľovi a ten Finančný príspevok prijíma a zaväzuje sa ďalej ho použiť v súlade so Stanovami APPA.

Úvodné ustanovenia

 1. Účelom týchto VZP je určiť zásady poskytovania Finančných prostriedkov prostredníctvom www.appa.sk medzi Prevádzkovateľom a Darcom a stanovenie práv a povinností Prevádzkovateľa a Darcu.
 2. VZP sa vzťahujú primerane na všetky Finančné prostriedky poskytnuté prostredníctvom www.appa.sk, pokiaľ v niektorých častiach uvedených na www.appa.sk nie je uvedené výslovne niečo iné.
 3. Internetová stránka www.appa.sk uľahčuje poskytovanie Finančných prostriedkov od Darcov pre Členov Klubu APPA a tretie osoby. Prevádzkovateľ poskytuje technológiu s cieľom umožniť finančnú podporu pre Členov Klubu APPA a tretie osoby na základe požiadavky transparentného financovania.
 4. Každý Darca je sám zodpovedný za získavanie informácií, ktoré potrebuje, aby sa rozhodol  o podpore konkrétneho Člena Klubu APPA respektíve tretej osoby. Základné informácie poskytnuté Prevádzkovateľovi zo strany Členov Klubu APPA a tretích osôb sú zverejnené na www.appa.sk.

Práva a povinnosti Darcu

Darca je oprávnený:

 1. bezplatne a dobrovoľne poskytnúť Finančný príspevok pre Člena Klubu APPA respektíve tretiu osobu.
 2. do jedného roka od poskytnutia Finančného príspevku požiadať Prevádzkovateľa o preukázanie využitia poskytnutých prostriedkov sprístupnením kópií faktúr alebo inou relevantnou formou zdokladovať použitie finančných prostriedkov v prospech Člena Klubu APPA alebo tretej osoby). Prevádzkovateľ je povinný Darcovi do tridsiatich dní od doručenia písomnej žiadosti vyhovieť.
 3. uzavrieť s Prevádzkovateľom dohodu alebo zmluvu o poskytnutí Finančného príspevku.

Darca je povinný:

 1. uvádzať presné a pravdivé údaje a na požiadanie Prevádzkovateľa predložiť listiny, ktoré tieto údaje potvrdzujú. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od všetkých dohôd s Darcom z dôvodu, ak Darca uviedol nepresné, nepravdivé alebo neúplné údaje a tieto neopravil, nedoplnil, alebo nedoložil v dodatočnej lehote stanovenej Prevádzkovateľom.
 2. doručiť všetky vyhlásenia, listiny, údaje potrebné a vhodné na realizáciu jeho Finančného príspevku.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je povinný:

 1. použiť poskytnuté Finančné príspevky v prospech Člena Klubu APPAalebo tretej osoby v čase, keď o to sám Člen Klubu APPA respektíve tretia osoba požiada.
 2. zabezpečiť ochranu poskytovaných informácii a bezpečnosť platieb v bežnom rozsahu.

Využitie darovaných finančných prostriedkov

 1. Všetky prijaté Finančné príspevky pre jednotlivého Člena Klubu APPA poukáže Prevádzkovateľ na zabezpečenie potrieb Člena Klubu APPA na základe vystavenej faktúry.
 2. Darca nemá nárok na úrok z Finančných prostriedkov, ktoré ešte neboli použité pre konkrétneho Člena Klubu APPA alebo tretie osoby.
 3. Peňažná suma, ktorú venujete členovi Klubu APPA alebo tretej osobe bude znížená o bankový poplatok účtovaný zo strany Tatra banky, a.s. podľa jej aktuálneho sadzobníka.

Zodpovednosť

 1. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť, úplnosť, aktuálnosť a presnosť údajov zverejnených Darcami a príbehmi Členov Klubu APPA a tretích osôb na www.appa.sk. Za tieto údaje zodpovedajú sami poskytovatelia týchto údajov.

Ochrana a použitie osobných údajov

 1. Darca vyjadruje súhlas v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. oochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov (zoznam osobných údajov je uvedený v príslušných elektronických formulároch) a informácií Prevádzkovateľom. Informácie budú spracovávané a uchovávané na účely prevádzkovania www.appa.sk, a to na účely evidovania Darcov, evidovanie jednotlivých Finančných príspevkov a možnosti priradenia týchto príspevkov ku konkrétnemu Darcovi, realizácie poskytnutia Finančného príspevku, prípadne na iné súvisiace účely týkajúce sa výhradne poskytnutia Finančného príspevku Členovi Klubu APPA alebo tretej osobe. Darca môže ním udelený súhlas podľa tohto bodu kedykoľvek odvolať.

Rozhodné právo a riešenie sporov

 1. Zmluvy uzavreté v súlade s týmito VZP sa spravujú Občianskym zákonníkom a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky. Spory, ktoré z nich vzniknú, rieši miestne a vecne príslušný súd Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť súvisiacu s použitím príspevku zo strany konečného príjemcu.

Záverečné ustanovenia

 1. Darca a Prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade námietok týkajúcich použitia darovaných Finančných prostriedkov.
 2. Darca zaslaním elektronického formulára potvrdzuje, že si tieto VZP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 3. VZP platia v znení zverejnenom na internetovej stránke Prevádzkovateľa v deň odoslania Elektronického formulára s darovanými Finančnými príspevkami s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VZP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VZP je splnená zverejnením na internetovej stránke www.appa.sk.
 5. Tieto VZP sú platné od 1.7.2017. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť VZP, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.