Zásady ochrany osobných údajov

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Asociácie pomoci postihnutým – APPA, občianske združenie, týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) – ďalej len „Nariadenie“ a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Asociácia pomoci postihnutým – APPA, občianske združenie
Na medzi 2/A, 831 06 Bratislava
IČO: 42 173 809
Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, číslo spisu: VVS/1-900/90-33847-1 (ďalej len „APPA“)

Aké informácie zhromažďujeme?

Spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Základné identifikačné údaje člena Klubu APPA – meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, telefón, e-mail, fotografia.
 • Zakladné údaje kontaktnej osoby člena klubu APPA – meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefón, e-mail.

Účely spracúvania osobných údajov

Činnosť Klubu Asociácie pomoci postihnutým – APPA súvisiaca so získavaním finančných prostriedkov určených na pomoc členom Klubu APPA, asignácia 2% z daní, projektové aktivity, verejné zbierky, aktivity na webovej stránke APPA a sociálnych sieťach. Právnym základom spracovávania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.

Vyžívanie dát pre marketingové účely

Pre marketingové účely spracovávame  kontaktné údaje, ktoré vyplníte pri prihlásení k odberu noviniek (newsletter), a ktoré využívame na zasielanie oznámení. Snažíme sa, aby vás informácie od nás bavili a boli pre vás inšpiráciou, preto je pre nás dôležité poznať vašu reakciu na tieto oznámenia, a preto si spätnú väzbu od nich uchovávame. Odber našich oznámení môžete kedykoľvek odhlásiť. Po úplnom odhlásení (zo všetkých informačných kanálov) už nebudeme Vaše kontaktné osobné údaje využívať k zasielaniu oznámení. Všetky osobné údaje použité pre marketingové účely uchovávame po dobu 10 rokov.

Ďalšie poskytovanie dát

Vaše osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby a to najmä z vyššie uvedených dôvodov. Všetky nevyhnutné služby ohľadne osobných údajov však nezaisťujeme len vlastnými silami a využívame i služby tretích strán (špecializované spoločnosti).

Kategórie Príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje
 • Zamestnanci APPA
 • Externí spolupracovníci APPA
 • Sponzori APPA
 • Partneri APPA
 • Audítor APPA
 • Právnik APPA
 • Účtovník APPA
 • Spolupracujúce médiá

Ďalej spracovávame vaše osobné údaje v informačných, analytických a marketingových systémoch tretích strán, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre našu činnosť, a to napr.:

 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Google reCAPTCHA
 • Mailchimp

Žiadnej ďalšej tretej strane údaje neposkytujeme za účelom ich ďalšieho spracovania.

Kde dáta uchovávame?

Dáta sú uchovávané na zaheslovaných a antivírusom chránených počítačoch, na internom cloudovom riešení od spoločnosti QNAS, cloudovom riešení Google G Suite a údaje na marketingové účely na serveroch spoločnosti WebSupport a Mailchimp. Zabezpečenie je v plnom súlade s GDPR.

Doba uchovávania osobných údajov

APPA je oprávnená spracovávať osobné údaje dotknutých osôb počas trvania členstva v Klube APPA a až do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práva; osobné údaje sa archivujú v súlade so zákonom o archívnictve a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Spracovávanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len do doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Profilovanie

APPA nevykonáva profilovanie.

Práva dotknutej osoby

 • Právo požadovať od APPA prístup k svojim osobným údajom.
 • Právo na opravu osobných údajov.
 • Právo na vymazanie osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov.
 • Právo na prenos svojich osobných údajov.
 • Právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania).
 • Právo podať sťažnosť a návrh na začatie konania dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou potrebnou na registráciu členstva v Klube APPA a dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje.

Uvedené práva dotknutej osoby sú podrobnejšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia a § 19 až § 30 Zákona. Uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť v súlade s Nariadením, Zákonom a inými právnymi predpismi. Voči APPA si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami komunikácie. V prípade, ak dotknutá osoba požiadala ústne o poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá soba preukázala svoju totožnosť.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás môžete kontaktovať e-mailom na info@appa.sk