Karnozín EXTRA a roztrúsená skleróza

CarnoMed je prvá spoločnosť na svete, ktorá analyzovala podávanie Karnozínu EXTRA pacientom so sklerózou multiplex (roztrúsená skleróza) a v roku 2020 preukázala jeho prínosy.

Výstupy z registrovanej štúdie zameranej na pacientov so sklerózou multiplex (SM), ktorí užívali Karnozín EXTRA.
Štúdia bola publikovaná v januári 2020 v Nutrition Research.

V tejto štúdii sme analyzovali účinnosť a bezpečnosť inovatívnej perorálnej formulácie L-karnozínu na výkonnosť autonómneho nervového systému, metabolizmus mozgu, únavu a kvalitu života na sérii prípadov pacientov so SM.
Otvorená klinická prípadová intervenčná štúdia bola organizovaná podľa smerníc CARE [5]. Boli do nej zaradené dve ženy (vo veku 37 a 48 rokov) a muž (48 rokov), ktorí splnili McDonaldove kritériá z roku 2017 na diagnostiku SM [6] a nemali iné závažné chronické ochorenia alebo akútne poruchy. Kritériá vylúčenia zahŕňali tehotenstvo, užívanie kortikosteroidov a/alebo doplnkových látok.

Klinické nálezy

Pri úvodnom vyšetrení pacient s CASE 3 hlásil relaps nových symptómov a/alebo zhoršenie tých existujúcich, ako je rozmazané videnie, intranukleárna oftalmoplégia, inkontinencia moču, neúplné vyprázdnenie, zvýšená frekvencia močenia a depresia. U ďalších dvoch pacientov sa zase objavila epizóda remisie (žiadny súčasný relaps) bez nových známok aktivity ochorenia. Všetci pacienti trpeli miernou až závažnou slabosťou alebo zvýšenou spasticitou, teda stuhnutosťou svalov.

Štúdia potvrdila predchádzajúce pozorovania u pacientov so SM, ktorí dlhodobo užívali Karnozín EXTRA:

  • U všetkých pacientov sa bez ohľadu na rozvinutý stupeň ochorenia znížila celková únava. Toto je najvýznamnejší záver, pretože únava je vnímaná ako jeden z najvysiľujúcejších prejavov ochorenia SM, pričom spravidla býva spojená so vznikom depresie (1,2).
  • U skúmaných pacientov sa zvýšila pohyblivosť, svalový tonus, zlepšila sa odolnosť proti bolesti a depresii.
  • Zvýšila sa aj vzdialenosť, ktorú dokázali pacienti prejsť pešo. U tých, ktorí majú SM štyri roky, sa prejdená dĺžka zvýšila až o 51%.
  • U všetkých pacientov sa zvýšila celková antioxidačná kapacita v krvnom sére.
  • Obsah laktátu v krvnom sére sa znížil, čo ukazuje ochranný účinok karnozínu pri vysokých hladinách laktátu pri SM (3).
  • Pacienti nehlásili žiadne nežiaduce účinky.

Diskusia

Z našich výsledkov akceptujeme hypotézu, že suplementácia L-karnozínom by zlepšila klinické prejavy SM. Naše zistenia naznačujú priaznivé účinky osemtýždňového L-karnozínu ako možnej adjuvantnej liečby na zlepšenie vybraných výsledkov u muža a dvoch žien trpiacich SM. To je v súlade s predchádzajúcimi štúdiami naznačujúcimi dôležitú úlohu karnozínu pri neurologických, neurovývojových, neurodegeneratívnych a psychiatrických poruchách.

Všeobecne

Skleróza multiplex (SM) je komplexná autoimunitná porucha, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete a negatívne zasahuje do rôznych oblastí zdravia a každodenného života. Keďže ide o najčastejšie pozorované demyelinizačné ochorenie, jej prevalencia kolíše od vysokých úrovní v Severnej Amerike a Európe (> 1 z 1 000 obyvateľov) až po nízke hodnoty vo východnej Ázii a subsaharskej Afrike (~ 1 z 50 000). Vzhľadom na jej pomerne vysokú prevalenciu v rozvinutých krajinách sa vývoj účinných a použiteľných stratégií na prevenciu alebo zvládanie SM stáva pre lekársku komunitu nevyhnutnosťou.

Príčina SM zostáva neznáma. Okrem iných etiologických faktorov sa zdá, že nízke hladiny tkanivového karnozínu a mitochondriálna dysfunkcia sprevádzajú SM [2], pričom orálny karnozín môže byť použiteľný na riešenie narušenej bioenergetiky a oxidačného stresu pri SM a možno aj na obnovenie neuromuskulárnej funkcie [3]. Niekoľko formulácií karnozínu však preukázalo obmedzenú použiteľnosť v dôsledku obmedzení dodávania mozgu alebo výkonu tkaniva [4], čo núti priemysel aj výskumníkov nájsť biologicky dostupnú a účinnú formuláciu karnozínu.

The study: https://www.sciencedirect.com
(1) https://journals.sagepub.com
(2) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
(3) https://www.sciencedirect.com

  • Informácie o spoločnosti

    V prípade záujmu kontaktujte spoločnosť

Carnomed

CarnoMed

Ďalšie články partnerov

Konečne iná forma neurorehabilitácie
Školské batohy
Šanca pre deti – terapia zábavnou formou
Spa Rehab Clinic
Medilight biolampa
Axis Medical Center
THOMASHILFEN OCTOPUS
Generis
rehabklinik
Letmo
Ottobock
Generis Bicykle