2.ročník grantového programu Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým APPA

BÚRAME BARIÉRY 2018

Radi by ste zorganizovali charitatívnu akciu, športovú, kultúrnu, spoločenskú, pre deti, pre rodiny, pre kamarátov a zároveň niekomu ňou pomohli?

V rámci spoločného projektu APPA a Nadácie ZSE Búrame bariéry máte opäť jedinečnú príležitosť získať finančný príspevok na zorganizovanie benefičného podujatia.

V Nadácii ZSE považujeme za dôležité prispievať svojím konaním k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život. Naším dlhodobým cieľom je preto podporovať iniciatívy a projekty, ktoré majú ambíciu aktivovať komunitu, v ktorej pôsobia. Už tretí rok v rámci grantového programu Rozprúdime regióny podporujeme realizáciu kultúrnych, spoločenských, športových a iných podujatí, ktoré prispejú k utužovaniu medziľudských vzťahov, zaktivizujú komunitu a prinášajúce spestrenie a zábavu do našich miest a obcí.

V minulom roku sme sa v spolupráci s občianskym združením Asociácia pomoci postihnutým APPA rozhodli rozšíriť našu podporu a chceme zaktivizovať miestne komunity na pomoc ľuďom s postihnutím, ktorí žijú medzi nami. Už v druhom ročníku grantového programu Búrame bariéry podporíme organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých výťažok bude použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením.

Partnerom Nadácie ZSE je Asociácia pomoci postihnutým APPA, ktorá pomáha telesne postihnutým deťom a dospelým od roku 2009. Svojim členom pomáha zlepšovať kvalitu života, podporuje začleňovanie sa do spoločnosti a rodinám pomáha so získavaním financií predovšetkým na rehabilitácie, zdravotné pomôcky, lieky, špeciálne operácie, bezbariérové riešenia domov a bytov.

APPA je odborných garantom programu a administruje grantový program Búrame bariéry.

Kto sa mohol uchádzať o podporu a podmienky programu

V grantovom programe Búrame bariéry podporíme kultúrne, športové, spoločenské a iné charitatívne podujatia, ktoré zorganizujú v prospech ľudí s telesným postihnutím:

  • Jednotlivci – fyzické osoby
  • Neformálne skupiny – rodina, priatelia, miestna komunita
  • Občianske združenia alebo neziskové organizácie

Charitatívne podujatia majú miesto realizácie na území západného Slovenska.

O podporu sa môžu uchádzať zdravotne postihnutí jednotlivci a skupiny, ich rodinní príslušníci, známi, priatelia, všetci, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a potrebujú získať finančné prostriedky na rehabilitácie, úhradu liekov, kompenzačné a zdravotné pomôcky, na úhradu za bezbariérové riešenie bytových priestorov a ostatných potrieb súvisiacich so zlepšením ich kvality života.

Podmienky pre získanie podpory z grantového programu Búrame bariéry

  • Realizácia podujatia bude pod záštitou primátora/starostu mesta/obce alebo jednej známej osobnosti zo spoločenského, kultúrneho alebo športového života z mesta alebo kraja
  • Členstvo v klube APPA

Finančná podpora vo výške do 1 000 EUR je určená na organizačné a technické zabezpečenie charitatívneho podujatia. Pri organizovaní charitatívneho podujatia bude k dispozícii zástupca Asociácie pomoci postihnutým APPA, ktorý pomôže s prípravou a organizáciou podujatia ako aj s medializáciou.

Postup pri predkladaní žiadosti a hodnotiace kritériá

Žiadosti sa predkladajú vyplnením online formulára, ktorý nájdete nižšie

Pre podrobné informácie o podmienkach programu a možnostiach grantovej podpory je vám k dispozícii programová manažérka z občianskeho združenia APPA, PhDr. Ľudovíta Chmelárová na tel. čísle 0905 991 901 alebo na mailovej adrese chmelarova@appa.sk.

Hodnotiaca komisia je zložená zo zástupcov Asociácie pomoci postihnutým APPA a Nadácie ZSE.  Pri hodnotení sa bude pozornosť venovať prioritne:

  • realizovateľnosť a originalita podujatia
  • finančná efektívnosť a potenciál úspešnej zbierky
  • zapojenie miestnej komunity
  • sociálna odkázanosť

Časový harmonogram grantového programu

do 30. 6. 2019Realizácia charitatívnych podujatí

Registrácia do grantového programu